Alimta ® (pemetrexed)

Terapeutiska indikationer:

Malignt pleuramesoteliom

Alimta® används i kombination med cisplatin för behandling av kemoterapinaiva patienter med icke-resektabelt, malignt pleuramesoteliom.

Icke-småcellig lungcancer

Alimta® används i kombination med cisplatin som initial behandling av kemoterapinaiva patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än den dominerande skivepitelcellstypen.

Alimta® används som monoterapi vid underhållsbehandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp hos patienter vars sjukdom inte progredierat. Behandlingen ska påbörjas omedelbart efter platinabaserad kemoterapi.

Alimta® används som monoterapi efter tidigare kemoterapi för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av annan histologi än dominerande skivepitelcellstyp.
För fullständig produktresumé för Alimta® se FASS.

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss