Humatrope ® (somatropin (rDNA ursprung) för injektion)

Terapeutiska indikationer:

Pediatriska patienter:Långtidsbehandling av kortvuxenhet beroende på nedsatt insöndring av endogent tillväxthormon.

Behandling av kortvuxenhet beroende på gonaddysgenesi (Turners syndrom) verifierad med kromosomanalys.

Tillväxtstörning hos prepubertala barn med kronisk njurinsufficiens.

Behandling av tillväxtstörning beroende på defekt SHOX-genfunktion (Short Stature Homeobox) verifierad med DNA-analys.

Tillväxtstörning (nuvarande längd <-2,5 STD och längd justerad för föräldrarnas längd <-1 STD) hos korta barn som vid födseln var små i förhållande till fostertidens längd (SGA – small for gestational age) med födelsevikt och/eller längd < -2 STD och som ej återhämtat tillväxten (<0 STD för tillväxthastigheten under det senaste året) vid 4 års ålder eller senare.

Vuxna patienter:Verifierad brist på endogent tillväxthormon förvärvad antingen i vuxen ålder eller i barndomen.

Patienter med allvarlig brist på tillväxthormon i vuxen ålder definieras som patienter med verifierad sjukdom i hypothalamus eller hypofys och brist på ytterligare minst ett hypofyshormon (ej prolaktin). Dessa patienter skall genomgå ett stimulationstest för att diagnostisera eller utesluta tillväxthormonbrist. För patienter med isolerad tillväxthormonbrist uppkommen i barndomen (inga tecken på hypotalamisk-hypofysär sjukdom eller kranial bestrålning) rekommenderas två stimulationstest, utom för de som har låg IGF-I (< 2 STD) där det kan räcka med ett test. Slutpunkten för testet skall vara noga bestämd.
För fullständig produktresumé för Humatrope® se FASS.

Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Skriv din fråga till oss