Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Undvik stopp i kanylen och andra problem

Fäst alltid en ny kanyl vid sprutan före injektionen. Ytterligare information om kanylhantering följer nedan.

Detaljerad Information

Kartongen innehåller följande kanyler för beredning och administrering av injektionsvätskan:

en hypodermisk 3 ml spruta med förmonterad 19-gauge, 38 mm säkerhetskanyl,

en 19-gauge, 38 mm hypodermisk säkerhetskanyl och

två 19-gauge, 50 mm hypodermiska säkerhetskanyler.1

Kanylerna tillhandahålls för säkerhets- och bekvämlighetsändamål.2

Kanylstopp vid administrering av olanzapin pamoate

Byt alltid ut kanylen till en ny omedelbart före administrering av dosen.2

Om det uppstår motstånd under injektionen, försök att avsluta injektionen genom att ändra kanylens position en aning. 2

Om kanylen täpps igen och injektionen inte kan avslutas, följ nedanstående steg.

  • Försök först dra tillbaka kolven för att rensa kanylen, och gör sedan ett nytt försök att avsluta injektionen.

  • Om kanylen fortfarande är igensatt, ta bort kanylen från patienten. Byt ut nålen mot en ny och försök att leverera resten av dosen.

  • Om injektionen fortfarande inte slutförts anses den vara en fullständig dos. Gör inget försök att beräkna skillnaden för beredning av en ny dos.2

Viktig information om böjda eller skadade kanyler

Böjda eller skadade kanyler kan leda till skada på vävnaden eller oavsiktlig kanylpunktering.2

Om kanylen är böjd eller skadad ska du inte försöka räta ut den eller engagera säkerhetshylsan. En böjd kanyl kanske inte ryms i hylsan, eller kan kanylen punktera hylsan, vilket kan resultera i en förorenad kanylspets.2

Felaktig hantering av kanylskyddsanordningen kan leda till att kanyler, särskilt små eller korta kanyler, böjs, varigenom de sticker ut från skyddshöljet, vilket kan resultera i en förorenad kanylspets.2

Undvik stoppfragment under rekonstitution

Den främsta anledningen till partiklar i injektionsflaskan kommer från gummiförslutningen. Partiklar som observeras efter beredning kan därför komma från punkting av proppen med kanylen. Många faktorer påverkar bildningen av proppfragment under beredning se Tabell 1.3

Tabell 1. Potentiella orsaker till stoppfragmentering under rekonstituering av Olanzapine LAI3

Potentiell orsak

Förklaring

Kanyltyp

Trubbiga kanylspetsar har en mycket större tendens att producera fragment än vassa spetsar.

Kanylstorlek

Kanyler större än 21-gauge tenderar att främja fragmentering.

Punkteringskraft

Lägre kanylinsättningskrafter minskar tendensen att producera fragment.

Punkteringsvinkel

Kanylinsättning i 45° vinkel mot proppens plan minskar sannolikheten för fragment.

Felaktig användning

Användning av spikeventil på en propp som inte är avsedd för detta genererar fragment.

För att undvika proppfragmentering under beredning av olanzapinpamoat,

  • sätt in kanylen i 45° vinkel istället för vertikalt 90° vinkel mot proppens plan

  • punktera membranet med jämn kraft men undvik en snabb, kraftfull punktering eller en vridrörelse, och

  • Inspektera kanylen noggrant före användning för eventuella skador på spetsen inklusive avstumpning.2

Referenser

1. Zypadhera [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

2. Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries.

3. Causes of coring and fragmentation in the field. West Pharma. Published June 23, 2014. Accessed January 29, 2018. https://www.westpharma.com/blog/2014/June/Causes-of-Coring-and-Fragmentation-in-the-Field

Ordlista

LAI = Long Acting Injection

Datum fӧr senaste ӧversyn December 23, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss