Zypadhera ® (olanzapin)

För fullständig produktresumé för Zypadhera® se FASS.

Denna information är endast avsedd för sjukvårdspersonal verksam i Sverige och som svar på din fråga. Informationen nedan är på engelska

ZypAdhera® (olanzapinpamoat): Administrering av olanzapinpamoat

Olanzapinpamoat är endast avsett för djup intramuskulär gluteal injektion. Administrera inte intravenöst eller subkutant. För fullständig information om rekonstituering och administrering, se produktresumén.

Injektion enligt ZypAdhera Produktresumé

Olanzapinpamoat är endast avsett för djup intramuskulär gluteal injektion. Administrera inte intravenöst eller subkutant. För fullständig information om rekonstituering och administrering, se produktresumén.

Table 1 visar den volym ZYPADHERA suspension som skall injiceras. Suspensionens koncentration är 150 mg/ml.1

Table 1. Bekräfta den slutliga ZypAdhera suspensionsvolymen för injicering1

Dos (mg)

Injektionsvolym (ml)

150

1.0

210

1.4

300

2.0

405

2.7

Suspensionens koncentration är 150 mg/ml olanzapine.

1. Bestäm vilken kanyl som ska användas för att ge injektionen till patienten. Till obesa patienter rekommenderas att 50 mm:s kanylen används för injektion:
• Om man tänker använda 50 mm:s kanylen för injektion, fäst 38 mm:s kanylen på sprutan för att dra upp suspensionen.
• Om man tänker använda 38 mm:s kanylen för injektion, fäst 50 mm:s kanylen på sprutan för att dra upp suspensionen.1

2. Dra sakta upp önskad mängd. Det kommer att vara ett överskott i flaskan.1

3. Sätt på säkerhetsskyddet på kanylen och ta bort kanylen från sprutan.1

4. Sätt på en 50 mm eller 38 mm säkerhetskanyl på sprutan före injektion. När suspensionen har dragits upp från injektionsflaskan bör den injiceras omedelbart.1

5. Välj ut en plats i glutealregionen och förbered denna för injektion. FÅR INTE INJICERAS INTRAVENÖST ELLER SUBKUTANT.1

6. Aspirera i några sekunder för att säkerställa att inget blod syns efter det att kanylen förts in i muskeln. Om blod har dragits in i sprutan ska sprutan och innehållet kasseras och nytt läkemedel beredas. Injicera med ett stadigt, kontinuerligt tryck. MASSERA INTE INJEKTIONSPLATSEN.1

7. Sätt på säkerhetsskyddet på kanylen (Figure 1 - Figur 1 och 2).1

8. Kassera injektionsflaskorna, sprutan, de använda kanylerna, extrakanylen och ej använd spädningsvätska enligt gällande föreskrifter. Injektionsflaskan är endast för engångsbruk.1

Figure 1. Instruktioner för kanylskyddet1

Referenser

1. ZypAdhera [summary of product characteristics]. Eli Lilly Nederland B.V., The Netherlands.

Datum fӧr senaste ӧversyn December 23, 2020


Kontakta Medicinsk Information på Lilly

Kontakta oss på telefon

Kontorstid vardagar 9.00-17.00

Eller så kan du

Klicka för att chatta är tillgänglig

Klicka för att chatta är offline

Skriv din fråga till oss